Quảng Nam kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

CHÂU NỮ |

(QNO) - Dự kiến sau sắp xếp theo đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh được UBND tỉnh ban hành ngày 15.3 tại Quyết định số 675, Quảng Nam sẽ giảm 5 chi cục và 4 phòng tương đương thuộc sở, ngành; giảm 14 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Năm 2020, Quảng Nam được Bộ Nội vụ giao 3.195 biên chế công chức, theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành 1.316 biên chế, giao các địa phương 1.674 biên chế.

Toàn tỉnh hiện có 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (16 sở, 3 ngành) và 218 phòng chuyên cấp huyện, trung bình mỗi phòng có 7,5 công chức.

Trên cơ sở tổ chức thực hiện quy định của Trung ương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu quả và xuất phát từ tình hình thực tế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn; ngày 15.3, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 675 ban hành đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các sở, ngành và UBND cấp huyện theo Quyết định số 675.

Dự kiến sau sắp xếp, cấp tỉnh có 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (giữ nguyên); 13 chi cục và tương đương thuộc sở, ngành, giảm 5 chi cục. Tổng số phòng và tương đương thuộc sở, ngành tối đa là 106 phòng, giảm 4 phòng; tổng số phòng và tương đương thuộc chi cục tối đa 42 phòng, giảm 19 phòng. Tổng số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tối đa là 204 phòng, giảm 14 phòng.

Sau sắp xếp, dự kiến số lượng phó giám đốc và tương đương ở cấp tỉnh là 57 người, bằng với số lượng cấp phó theo quy định tại Nghị định số 107 ngày 14.9.2020 của Chính phủ. Số lượng phó chi cục trưởng và tương đương thuộc sở, ngành tối đa là 14 người, thấp hơn so với thực trạng là 7 người.

Tương tự, sau sắp xếp, số lượng phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành tối đa là 130 người, thấp hơn 23 người so với thực trạng. Số lượng phó trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục tối đa là 63 người, tăng 13 người so với thực trạng (tăng theo định mức bố trí so với thực trạng, vì hiện nay nhiều phòng thuộc chi cục chưa có phó phòng).

Số lượng phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện tối đa là 408 người, tăng 91 người so với thực trạng.

Về lộ trình thực hiện, trước 31.3.2021 các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị, địa phương theo đề án để trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện hoặc triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đã được phê duyệt chi tiết tại đề án.

Trước ngày 30.6.2021, UBND tỉnh hoàn thành việc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành; hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt lại đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. UBND cấp huyện hoàn thành việc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn (sau khi bộ ngành Trung ương ban hành hướng dẫn).

TAGS