Quảng Nam sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015 - 2020

HÒA TIÊN |

(QNO) - Ngày 24.4.2020, UBND tỉnh có Báo cáo số 40/BC-UBND gửi Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động giai đoạn 2015 - 2020.

.
Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy của Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020. Đồ họa: HÒA TIÊN

Theo đó, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW (ngày 17.4.2015) của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quảng Nam giảm 2 tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; giảm 36 phòng, ban, chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; giảm 4 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giảm 138 đơn vị sự nghiệp công lập do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương và theo yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2020, HĐND tỉnh phê duyệt và UBND tỉnh giao toàn tỉnh 3.163 biên chế công chức (giảm 405 biên chế so với số giao năm 2015), 30.824 biên chế viên chức (giảm 2.344 biên chế so với số giao năm 2015); số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP là 1.609 người, trong đó hợp đồng trong các cơ quan hành chính là 264 người, hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.345 người (giảm 307 người so với số giao năm 2015).

.
Đồ họa: HÒA TIÊN

Để công tác củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Quảng Nam cũng đã kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP để triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa và phù hợp với chủ trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành khung về định mức lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập...

TAGS