Quảng Nam tụt 6 bậc chỉ số PAPI năm 2018

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Theo kết quả công bố ngày 2.4, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 của Quảng Nam đạt 43,14 điểm - xếp vị thứ 33/63 tỉnh, thành phố; tụt 6 bậc mặc dù tăng điểm so với 2017 (đạt 37,08 điểm, đứng thứ 27).

Quảng Nam đạt kết quả điểm ở từng lĩnh vực cụ thể như sau: tham gia của người dân cấp cơ sở: 5,27 điểm - nhóm đạt điểm trung bình thấp; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương: 5,05 điểm - nhóm đạt điểm trung bình thấp; trách nhiệm giải trình với người dân: 4,99 điểm - nhóm đạt điểm trung bình cao; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: 6,64 điểm - nhóm đạt điểm trung bình cao; thủ tục hành chính công: 7,02 điểm - nhóm đạt điểm thấp nhất; cung ứng dịch vụ công: 7,02 điểm - nhóm đạt điểm trung bình thấp; quản trị môi trường: 4,68 điểm - nhóm đạt điểm trung bình cao; quản trị điện tử: 2,47 điểm - nhóm đạt điểm thấp nhất.

ĐĂNG KHOA