Quy chế sử dụng phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

CH.NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành quy chế sử dụng phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh (dưới đây gọi tắt là phần mềm). Phần mềm do UBND tỉnh thành lập tại trang thông tin điện tử có tên miền: http://kntc.quangnam.gov.vn/ nhằm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, thống kê và thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế, phần mềm phải bảo đảm nguyên tắc tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tố cáo và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Việc trả lời của các cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp và hỗ trợ trong việc trả lời nguồn đơn thư, giải quyết, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh và đơn phải được gửi, chuyển, hướng dẫn đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật. Thành viên tham gia tác nghiệp trên phần mềm gồm: Ban tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh; bộ phận tiếp công dân, thanh tra cấp sở; ban tiếp công dân, thanh tra cấp huyện; lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng cấp sở, lãnh đạo UBND cấp huyện (người giải quyết); văn thư của UBND tỉnh, cấp sở, cấp huyện; cơ quan chuyên môn sở, ban, ngành, các phòng chuyên môn cấp huyện. Quy chế còn quy định cụ thể trách nhiệm của các thành viên tham gia; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; quy trình hoạt động của phần mềm...

CH.NỮ