Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Q.CHÂU |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Về trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC: trực tiếp hoặc phân công cấp phó chỉ đạo điều hành công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị; bố trí, sử dụng công chức, viên chức hợp lý để thực hiện tốt công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp phó và công chức thuộc quyền quản lý giải quyết công việc được giao; không đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền quản lý, trách nhiệm của mình và của cơ quan, đơn vị sang cho người khác, cho cơ quan cấp trên hoặc cơ quan khác.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây cản trở, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình về giải quyết thủ tục hành chính.

Trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác chấm điểm chỉ số CCHC hằng năm của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, hướng dẫn. Tham dự đầy đủ các phiên họp, hội nghị liên quan đến công tác CHCC. Trong trường hợp có lý do đột xuất không tham dự phiên họp thì người đứng đầu cử cấp phó thay mặt cơ quan, đơn vị tham dự.

Về trách nhiệm của người trực tiếp lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC, UBND tỉnh quy định xây dựng chương trình công tác, nội dung thực hiện công tác CCHC theo kế hoạch đề ra; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo chương trình, kế hoạch đề ra và một số nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu; theo dõi, đôn đốc kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động của công chức viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kiểm tra công việc của công chức viên chức trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. Chịu trách nhiệm các văn bản ký ban hành liên quan đến lĩnh vực CCHC.

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về kiểm tra công tác CCHC; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin, số liệu chính xác về CCHC; theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện công tác CCHC.

Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ việc thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân theo quy định.

Q.CHÂU