Quyết liệt hơn trong chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính

ĐOÀN ĐẠO |

Ngày 29.2, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp thông qua nội dung báo cáo tổng kết, đánh giá thực trạng về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 để trình Hội nghị Tỉnh ủy.

Giai đoạn 2011 - 2015, toàn tỉnh đã xây dựng danh mục văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực, hình thành hệ thống văn bản chuyên ngành theo từng lĩnh vực. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” đối với 9 thủ tục thuộc các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường. Có 100% số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng hệ thống mạng tin học nội bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; có 22 cơ quan hành chính triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và đã được đánh giá cấp giấy chứng nhận… Giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh sẽ quyết liệt hơn trong chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp Hiến, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi. Thực hiện chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp, quy định, đề án về thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”; tăng tính minh bạch và tiếp cận thông tin nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư; triển khai xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ, nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ...

ĐOÀN ĐẠO