Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016

(Nguồn: Sở Nội vụ) |

(QNO) - Nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không còn phù hợp hay không đáp ứng nguyên tắc, yêu cầu theo quy định về TTHC, bảo đảm đơn giản hóa TTHC và các quy định có liên quan gắn với tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Những TTHC không phù hợp sẽ được điều chỉnh. Ảnh: VĂN HÀO
Những TTHC không phù hợp sẽ được điều chỉnh. Ảnh: VĂN HÀO

Theo đó, hoạt động rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ và có hiệu quả; bảo đảm TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp, với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng; các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC cụ thể của cơ quan, đơn vị mình và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 16.5.2016 để tổng hợp, theo dõi. Đồng thời, bố trí cán bộ, công chức, kinh phí thực hiện rà soát, đánh giá TTHC và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thời gian tổ chức thực hiện, chất lượng kết quả rà soát; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giáTTHC, kịp thời rà soát, đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan để tổng hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC gây khó khăn, cản trở cho quá trình hoạt động của người dân và doanh nghiệp tại địa phương mình.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả rà soát gửi Sở Tư pháp xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 31.8.2016; Sở Tư pháp tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và xây dựng dự thảo phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC trình cấp có thẩm quyền để đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ TTHC trước ngày 15.9.2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Sở Nội vụ)