Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không cần thiết gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của nhân dân.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá 3 thủ tục, Sở Giao thông vận tải 2 thủ tục, Sở Công Thương 33 thủ tục, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 57 thủ tục. Đồng thời UBND tỉnh yêu cầu 4 đơn vị nêu trên xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC cụ thể của cơ quan, đơn vị mình, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10.5.2017 để tổng hợp và tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá các quy định hành chính có liên quan. Kết quả rà soát các cơ quan, đơn vị phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC và văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định TTHC.

CHÂU NỮ