Rà soát thôn, tổ dân phố

Q.CHÂU |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện việc khảo sát thực trạng quy mô thôn, tổ dân phố. Xây dựng báo cáo đề xuất về phương án và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo, yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 1.8.2018.

Ngoài ra đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải quy hoạch, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố.

Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương để thành lập ban chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố cấp huyện, cấp xã (nếu cần thiết), đảm bảo sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất trong hệ thống.

Triển khai thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập và báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời tổng hợp, thông qua tại hội nghị trực tuyến vào ngày 29.8.2018. Trên cơ sở đó, triển khai các bước công việc tiếp theo để xây dựng đề án chi tiết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 và hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019.

Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải gắn với bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ, uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm để sau khi sắp xếp, sáp nhập sẽ đi vào hoạt động ổn định. Phấn đấu các thôn, tổ dân phố có chi bộ đảng và chi hội các đoàn thể. Kết hợp thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn...

Q.CHÂU