Sắp xếp các tổ chức hội

CHÂU NỮ |

(QNO) - Toàn tỉnh hiện có 1.800 tổ chức hội quần chúng các cấp (58 hội cấp tỉnh, 190 hội cấp huyện, 1.552 hội cấp xã). Năm 2018, UBND tỉnh giao 91 định mức lao động cho 17 hội ở tỉnh.

Theo đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND, sau sắp xếp (hợp nhất, sáp nhập, giải thể, giữ nguyên), ở cấp tỉnh giảm 16 hội, còn 42 hội.

Đối với hội cấp huyện, hội cấp xã, tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá tổ chức, hoạt động của các hội thuộc phạm vi quản lý để sắp xếp các hội cho phù hợp. Tổng số hội cấp huyện hiện nay là 190 hội, định hướng sắp xếp giảm 55 hội, còn 135 hội.

Đối với các hội cấp tỉnh được nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động hoặc giao hợp đồng lao động, có 4 phương án được thực hiện, gồm hợp nhất, sáp nhập, giải thể và giữ nguyên.

Trong đó, có 6 hội được hợp nhất thành 3 hội: Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo với Hội Người khuyết tật, lấy tên gọi là Hội Bảo trợ và người khuyết tật; Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức, lấy tên gọi là Hội Khuyến học - cựu giáo chức; Hội Tù yêu nước với Hội Cựu thanh niên xung phong, lấy tên gọi là Hội Tù yêu nước - cựu thanh niên xung phong.

Ngoài ra, có 4 hội được sáp nhập thành 2 hội: Hội Từ thiện vào Hội Chữ thập đỏ, lấy tên gọi là Hội Chữ thập đỏ; Hội Châm cứu vào Hội Đông y, lấy tên gọi là Hội Đông y. Giải thể một tổ chức hội, đó là Hội Làm vườn.

Có 9 hội được giữ nguyên: Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Hội Văn học - nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người mù, Ban đại diện Hội Người cao tuổi.

Đối với các hội không được nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động hoặc giao hợp đồng lao động, giải thể 10 hội, đồng thời giữ nguyên 28 hội.

Theo kế hoạch, cuối năm 2018 đầu năm 2019, Quảng Nam sẽ hoàn thành việc sắp xếp các hội; tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động của hội để sắp xếp lại phù hợp với tình hình mới theo lộ trình đến hết năm 2021.

CHÂU NỮ