Sắp xếp, đảm bảo số lượng cấp phó phòng, ban theo đúng quy định

B.T |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2881/UBND-NC yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời rà soát việc bổ nhiệm theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 5.4.2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; trường hợp có vướng mắc nhanh chóng trao đổi, đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, các ngành, địa phương thực hiện đúng số lượng cấp phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật có liên quan về cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị. Đối với phòng, ban, đơn vị chưa có quy định cụ thể về số lượng cấp phó, chỉ được bổ nhiệm không quá 2 cấp phó và đảm bảo số lượng lãnh đạo (gồm cấp trưởng và cấp phó) không nhiều hơn số cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ. Nếu số lượng cấp phó vượt quá quy định, tiến hành sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển để cắt giảm (trong đó cần nghiên cứu tinh thần dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ đang xây dựng, lấy ý kiến góp ý để tiến hành), hoàn thành trước ngày 30.8.2018.

B.T