Sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập: Núi Thành thực hiện cụ thể từng ngành

VĂN PHIN |

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW (khóa XII) của Trung ương Đảng, huyện Núi Thành đã sớm bám chương trình hành động của Tỉnh ủy để đề ra giải pháp sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn...

Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện Núi Thành đã đề ra các bước cụ thể trong việc sáp nhập các trường học trên địa bàn.  Ảnh: VĂN PHIN
Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện Núi Thành đã đề ra các bước cụ thể trong việc sáp nhập các trường học trên địa bàn. Ảnh: VĂN PHIN

Theo ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là việc làm khó, đòi hỏi quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm đảm bảo việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng công cuộc đổi mới, mang lại sự phát triển bền vững.

Đến năm 2020 giảm 10 - 15% biên chế

Hiện nay, huyện Núi Thành có 12 cơ quan phòng, ban chuyên môn hành chính; 7 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Đài Truyền thanh - truyền hình, Trung tâm VH-TT, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quy tắc và Quản lý công trình công cộng, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Trên địa bàn huyện có 61 đơn vị trường học gồm 17 trường trung học cơ sở, 26 trường tiểu học và 18 trường mầm non. Qua thực tế cho thấy, chức năng, nhiệm vụ ở một số đơn vị sự nghiệp còn chồng chéo, công tác quản lý, điều hành, bố trí nhân sự còn gặp khó khăn... Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Huyện ủy Núi Thành đã ban hành Kế hoạch số 84 xác định quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị công lập trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Mau - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: “Về quan điểm chỉ đạo, huyện Núi Thành hướng tới mục tiêu đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập. Đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của huyện”. Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020 Núi Thành tập trung cụ thể hóa các chính sách của Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát giảm 10 - 15% biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước (so với năm 2015).

Giảm 10% số đơn vị sự nghiệp công lập

Cũng theo lộ trình đã được đề ra, đến năm 2020 Núi Thành rà soát giảm 10% số đơn vị sự nghiệp công lập và trước mắt huyện tiến hành rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ, cùng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với đối tượng, địa bàn như nhau. Việc sáp nhập được thực hiện theo hướng mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị; mỗi đơn vị có thể thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ, cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại; sáp nhập những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc gần nhau nhưng quy mô đơn vị nhỏ, manh mún... Theo đó, từ năm 2018, huyện Núi Thành thực hiện các giải pháp cụ thể. Đối với GD-ĐT, huyện tổ chức sáp nhập các điểm trường nhỏ lẻ, phân tán đối với ngành mầm non; từng bước sáp nhập các trường tiểu học trên cùng địa bàn, tiến tới nghiên cứu hình thành trường phổ thông cơ sở gồm tiểu học và THCS... Đối với văn hóa - y tế - dân số, Núi Thành sẽ thực hiện sáp nhập Trung tâm VH-TT với Đài Truyền thanh - truyền hình thành đơn vị trực thuộc UBND huyện; giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy về Văn phòng HĐND&UBND huyện. Núi Thành cũng đang đề xuất sáp nhập Trung tâm Y tế với Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Y tế đa chức năng trực thuộc UBND huyện.

Nằm trong nội dung sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, theo kế hoạch, huyện Núi Thành sẽ tiến hành rà soát, đánh giá tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất cho phù hợp; đồng thời đề xuất chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành hiện đang trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường về trực thuộc UBND huyện nhằm tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động có hiệu quả hơn. Trước đó, huyện Núi Thành đã hoàn thành việc sáp nhập Trạm Khuyến nông - khuyến lâm, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp. Sắp tới, huyện Núi Thành sẽ giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, chuyển bộ máy về Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện. Đồng thời theo lộ trình cũng sẽ giải thể Đội Quy tắc và quản lý công trình công cộng và chuyển chức năng, nhiệm vụ, định hướng theo mô hình tổ chức đối với đơn vị hành chính cấp thị xã.

VĂN PHIN