Sắp xếp, tổ chức lại 1.003 thôn, tổ dân phố

VĂN PHIN |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh sắp xếp, tổ chức lại 1.003 thôn, tổ dân phố để thành lập 515 thôn, tổ dân phố; đổi tên 62 thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố, TP.Tam Kỳ còn lại 85 thôn, khối phố; TP.Hội An: 54; thị xã Điện Bàn: 140; Núi Thành: 103; Thăng Bình: 106; Duy Xuyên: 78; Đại Lộc: 113; Quế Sơn: 74; Phú Ninh: 51; Tiên Phước: 85 và Nông Sơn: 29 thôn; Hiệp Đức: 46; Bắc Trà My: 46; Nam Trà My: 35; Phước Sơn: 42; Nam Giang: 50; Đông Giang: 40 và Tây Giang: 63 thôn, khối phố.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn thực hiện quyết định này theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

VĂN PHIN