Sở Nội vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

NGUYÊN BẢO |

Sở Nội vụ vừa phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin (QTI) triển khai xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 30 thủ tục ở 4 lĩnh vực: quản lý công chức viên chức (12 thủ tục), thi đua khen thưởng (13 thủ tục), quản lý nhà nước về tôn giáo (2 thủ tục) và văn thư lưu trữ (3 thủ tục), tại địa chỉ “http://dichvucong.sonoivu.quangnam.gov.vn”.

Trong đó, có một số thủ tục đáng chú ý như: nâng bậc lương thường xuyên; chuyển ngạch, bậc khi cán bộ công chức thay đổi vị trí công tác; tiếp nhận công chức, viên chức; đề nghị khen thưởng các cá nhân có thành tích cống hiến cho tổ chức, cá nhân, tập thể… Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

NGUYÊN BẢO