Sửa đổi 13 TTHC thuộc thẩm quyền Sở Công Thương

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

Sửa đổi, bổ sung 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương. Ảnh minh họa
Sửa đổi 13 TTHC thuộc thẩm quyền Sở Công Thương (ảnh minh họa). Ảnh: M.L

Có 13 TTHC cấp tỉnh được sửa đổi: sửa đổi ở TTHC số thứ tự 15 phần III; TTHC số thứ tự 22, 24, 25, 27 phần IV; TTHC số thứ tự 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81 phần VIII tại danh mục TTHC kèm theo Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 7.9.2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương hoàn chỉnh nội dung cấu thành của từng TTHC, cập nhật lên Trang thông tin điện tử của sở; gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ khi quyết định này có hiệu lực để đăng tải công khai lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương; đồng thời niêm yết đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tại bộ phận một cửa các cấp và tổ chức thực hiện việc giải quyết TTHC theo đúng quy định của pháp luật.