Tam Kỳ tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn

HOÀNG BIN |

(QNO) - UBND TP.Tam Kỳ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh và Thành ủy về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả".

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn; báo cáo cấp có thẩm quyền những hạn chế, vướng mắc để sửa đổi, bổ sung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc một cơ quan, tổ chức làm nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện, chịu trách nhiệm chính. Rà soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong, không thành lập tổ chức mới, giảm tối đa các ban quản lý dự án, ban chỉ đạo, phối hợp tổ chức liên ngành. Tổ chức chức sắp xếp lại các đơn vị hành chính xã, phường, thôn, khối phố. Triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Thời gian tới, TP.Tam Kỳ triển khai nhiều chương trình cải cách đột phá. Trong đó đáng chú ý là đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thôn, khối phố; thí điểm các chức danh Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra, hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND - UBND thành phố…

HOÀNG BIN