Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính

LINH CHI |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh năm 2014. Theo đó, sẽ tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp; thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành, các cấp với doanh nghiệp; duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn trao đổi ý kiến về CCHC trên các báo, đài của tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách CCHC và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch, đồng thời bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

LINH CHI