Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

BẢO NGUYÊN |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12.10.2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Công văn số 2796/UBND-TH ngày 20.6.2016 về chấn chỉnh quy chế làm việc của UBND tỉnh. Trong đó, chú ý các nội dung: trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh; chấp hành nghiêm túc quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cán bộ đi công tác, giao lưu, học tập ở nước ngoài…

BẢO NGUYÊN