Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước

VĂN PHIN |

Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết, nằm trong nội dung của chương trình cải cách hành chính, năm 2017, UBND huyện sẽ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh, nay là Chỉ thị 26/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Theo đó, Tổ kiểm tra, giám sát huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 26 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện. Tổ sẽ đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với người vi phạm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức sai phạm. Đồng thời đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 26 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn huyện.

UBND huyện Núi Thành cũng đề nghị lãnh đạo khối đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, hội, đoàn thể huyện, các đơn vị đóng chân trên địa bàn thuộc hệ thống ngành cấp trên quản lý quán triệt tinh thần Chỉ thị 26 trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý cán bộ.

VĂN PHIN