Tập huấn chính sách tinh giản biên chế

ĐOÀN ĐẠO |

Cuối tuần qua, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Nội dung chính của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9.3.2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các hướng dẫn thực hiện Nghị định 26. Hội nghị cũng đã hướng dẫn việc triển khai việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, như: Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14.4.2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về chính sách tinh giản biên chế và Kế hoạch số 2140/KH-UBND ngày 22.5.2015 của UBND tỉnh; một số vấn đề về chế độ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tinh giản biên chế; hướng dẫn về nguồn kinh phí, chấp hành kinh phí và quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận một số vấn đề còn thắc mắc về chính sách tinh giản biên chế.

ĐOÀN ĐẠO