Tập huấn hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

P.G |

(QNO) - Ngày 21.7, tại TP.Hội An, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng đầu năm, triển khai phương phướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cán bộ trực thuộc.

Trong 6 tháng qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành, huyện, thị, thành phố thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát, rà soát TTHC, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tổ chức tốt kế hoạch tuyên truyền về cải cách TTHC. UBND tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa TTHC và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 4 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định 13 TTHC như dự thảo quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; dự thảo quyết định về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; dự thảo quyết định ban hành quy định về quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn một số hạn chế như việc niêm yết công khai TTHC, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ở một số cơ quan đơn vị chưa đúng quy định, một số nơi còn làm theo hình thức, thiếu sự kiểm tra, kiểm soát. Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm soát TTHC.

Dịp này, Sở Tư pháp cũng đã tập huấn cho các cán bộ xã, phường và các cán bộ chuyên trách về kiểm soát TTHC ở các cấp.

P.G