Tập trung tuyên truyền cải cách hành chính

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.

Cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Ảnh: M.L
Cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: M.L

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC; tuyên truyền về kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hằng năm của tỉnh; kết quả CCHC của các sở ngành, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhất là quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân. Giới thiệu các mô hình, sáng kiến hay, hiệu quả; các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đối với người dân và doanh nghiệp, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về CCHC có liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tuyên truyền bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được UBND tỉnh chuẩn hóa và công bố; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích...

Phương thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, thông tin trên các phương tiện truyền thông từ tỉnh đến cơ sở… Niêm yết công khai bộ TTHC và quy trình giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục duy trì việc đăng tải bộ câu hỏi/trả lời những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Một số hoạt động tuyên truyền trọng tâm như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng; tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC, duy trì và nâng cao chất lượng “Bản tin điện tử CCHC”; thực hiện tuyên truyền về các chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

TAGS