Tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn

CHÂU NỮ |

Từ ngày 1.1 đến ngày 6.7, UBND tỉnh giao 833 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương; trong đó có 181 nhiệm vụ quá hạn (có nhiệm vụ quá hạn hơn 120 ngày), 67 nhiệm vụ còn trong hạn, 585 nhiệm vụ đã hoàn thành). 

Để chấn chỉnh tình trạng một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, triển khai ngay các nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao theo đúng nội dung, tiến độ, chất lượng và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản trước ngày 20.7.2020. Trong đó, cần tập trung cập nhật, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, quá hạn trong thời gian dài.

TAGS