Thăng Bình giảm 98 biên chế công chức, viên chức

MINH TÂN |

(QNO) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), năm 2018 huyện Thăng Bình đã giảm được 98 biên chế công chức và viên chức.

Trong đó, khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội giảm được 4 biên chế, từ 67 biên chế xuống còn 63 biên chế. Khối chính quyền giảm được 6 biên chế công chức, từ 105 biên chế xuống còn 99 biên chế; giảm 88 biên chế viên chức, từ 2.110 biên chế xuống còn 2.022 biên chế.

UBND huyện cũng ban hành Đề án số 990/ĐA-UBND (ngày 14.9.2018) về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, năm 2019 tiến hành giải thể và sáp nhập 51 thôn, tổ dân phố; giảm được 26 thôn, tổ dân phố; còn lại 106 thôn, tổ dân phố.

MINH TÂN