Thành lập Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về miền núi

LÂM NGUYÊN |

Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi của tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 vừa được UBND quyết định thành lập. Hội đồng gồm các thành phần: Giám đốc Sở Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên của Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, đại diện lãnh đạo UBND các huyện Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền và Phòng Công tác thanh niên (Sở Nội vụ).

Hội đồng tuyển chọn có nhiệm vụ tổ chức tuyển chọn các trí thức trẻ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đề án theo đúng quy định và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

LÂM NGUYÊN