Thanh toán phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công tỉnh qua hệ thống BIDV

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 6632/UBND-KSTTHC triển khai thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam qua hệ thống Ngân hàng BIDV.

UBND tỉnh thống nhất giải pháp kết nối thanh toán tập trung trên Cổng dịch vụ công tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để thanh toán phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua hệ thống BIDV Việt Nam; BIDV Quảng Nam cam kết thực hiện miễn phí các dịch vụ phát sinh đến hết ngày 31.12.2021. Sau thời gian này, BIDV Quảng Nam báo cáo lại việc thu phí và mức phí dịch vụ theo lộ trình miễn phí trong vòng 5 năm của BIDV Việt Nam.

Cụ thể, cho phép BIDV Quảng Nam thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp và tích hợp trên Cổng dịch vụ công tỉnh: hoàn thành kết nối kỹ thuật và vận hành thử nghiệm trước ngày 31.12.2020, hoạt động chính thức từ ngày 1.1.2021, miễn phí các dịch vụ phát sinh đến hết ngày 31.12.2021 và lộ trình của BIDV Việt Nam.

BIDV Quảng Nam chủ trì thực hiện ký hợp đồng và mở tài khoản đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến (sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố) để triển khai thực hiện.

Đối soát giao dịch phát sinh trực tiếp đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện kết chuyển phí, lệ phí đảm bảo theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước; định kỳ đối soát tập trung gửi kết quả về Trung tâm Hành chính công tỉnh để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BIDV Quảng Nam để triển khai nhiệm vụ, thực hiện đối soát phí, lệ phí phát sinh dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Hành chính công tỉnh hỗ trợ BIDV Quảng Nam tuyên truyền trực quan tại trung tâm để khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ. Tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giữa BIDV Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sở Thông tin và truyền thông chủ trì nhiệm vụ kết nối và kiểm thử việc thanh toán dịch vụ công trực tuyến tỉnh đảm bảo đúng hướng dẫn về kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và truyền thông.

TAGS