Thống kê báo cáo danh sách cán bộ, thôn khối phố dôi dư

 VĂN PHIN |

Để có cơ sở báo cáo, giải trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp đến về Đề án hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ thôn, khối phố dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố, Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, báo cáo dự kiến danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố, gồm các chức danh: bí thư chi bộ, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, phó trưởng thôn, công an viên được bố trí theo Quyết định số 10/2012 của UBND tỉnh dôi dư. Các đối tượng dôi dư này thuộc các trường hợp do thực hiện đề án sáp nhập thôn, khối phố theo Kế hoạch số 4225/2018 của UBND tỉnh hoặc dôi dư do sắp xếp, bố trí giảm các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố từ 5 chức danh xuống còn 3 chức danh.

 VĂN PHIN