Thực hiện 542 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Q.C |

(QNO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay tổng số thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh (dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4) là 1.979 thủ tục. Cụ thể, cấp tỉnh 1.555 thủ tục, cấp huyện 330 thủ tục (bao gồm cả thủ tục ngành dọc: công an, bảo hiểm, thuế) và cấp xã 94 thủ tục.

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã cung cấp là 542. Trong đó, tỉnh đã xây dựng được 428 dịch vụ; các bộ xây dựng 114 dịch vụ được các địa phương sử dụng lại, gồm Bộ Giao thông vận tải (19 dịch vụ), Bộ Kế hoạch đầu tư (90), Bộ Y tế (3), Bộ Tài chính (1), Bộ Tư pháp (1). Số lượng dịch vụ công tỉnh đã thực hiện nhiều hơn quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9.6.2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18.7.2018.