Thực hiện chính sách cải cách tiền lương: Nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc

T.S |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 187-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động thực hiện tốt nội dung, mục tiêu, tiến độ cải cách chính sách tiền lương của Trung ương trên cơ sở phù hợp với tình hình, điều kiện nguồn lực của Quảng Nam. Đồng thời nhấn mạnh, thực hiện chính sách cải cách tiền lương nhằm tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện cải cách chính sách tiền lương phải gắn liền với công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tăng cường triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn lực cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương; cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm tổng nguồn thu và cơ cấu thu bền vững; tăng cường quản lý thu, tạo chuyển biến căn bản trong việc chống thất thu, xử lý và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chuyển giả, trốn thuế; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (kể cả các đơn vị sự nghiệp) trong hệ thống chính trị trực tiếp xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức; xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm để thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm hàng năm cho đến khi thực hiện khoán quỹ tiền lương trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước xây dựng kế hoạch thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động. Các doanh nghiệp nhà nước chủ động xây dựng kế hoạch cải cách tiền lương, theo nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh.

T.S