Thực hiện công khai thủ tục hành chính phải kịp thời, chính xác

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quy chế thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành. Quy chế này hướng dẫn công bố, công khai TTHC; rà soát đánh giá TTHC; vận hành và khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên đia bàn tỉnh.

Quy chế nêu rõ, việc công khai TTHC phải được tổ chức thực hiện kịp thời, bảo đảm chính xác, rõ ràng đầy đủ các TTHC.

Định kỳ hàng năm hoặc theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết.

Quy chế cũng quy định quy trình tiếp nhận, phân loại, chuyển phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vn/ và https://doanhnghiep.chinhphu.vn/.

Đồng thời quy định tổ chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo đúng quy trình quy định; bố trí cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị; phân loại, chuyển phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc chuyển đến các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền xử lý, trả lời.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền là 15 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị. Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 1 ngày làm việc, các cơ quan, đơn vị cập nhật kết quả vào hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp.

CHÂU NỮ