Thực hiện tốt công tác sắp xếp dân cư năm 2020

C.NỮ |

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu chủ tịch UBND các huyện miền núi và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện một số nội dung nhằm thực hiện tốt công tác sắp xếp dân cư trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Theo công văn, UBND các huyện miền núi cần tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư năm 2020 theo kế hoạch vốn UBND tỉnh đã giao tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18.12.2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020; kể cả vốn năm 2019 chuyển sang.

Căn cứ kế hoạch vốn sắp xếp, ổn định dân cư năm 2020 được UBND tỉnh giao và quyết định phê duyệt danh sách chi tiết hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ năm 2020 của UBND huyện theo quy định của UBND tỉnh; UBND các huyện giao kế hoạch năm 2020 cho các xã để tổ chức thực hiện. UBND tỉnh yêu cầu, tập trung cân đối quỹ đất để hỗ trợ bố trí đất ở cho hộ, đồng thời thực hiện hỗ trợ đồng bộ tất cả nội dung mà hộ có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19.4.2017 của HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh.