Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - UBND tỉnh ban hành Công văn 173/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương triển khai một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Theo đó, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hằng năm một cách khả thi, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị, địa phương và chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh.

Triển khai có hiệu quả, thực chất việc rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính theo hướng một đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một người làm nhiều nhiệm vụ và một chức năng, nhiệm vụ chỉ do một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong nội bộ của từng đơn vị, địa phương.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; không công khai các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa tại địa phương; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 143/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Chú trọng công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức khác nhau để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình hay, sáng kiến trong cải cách hành chính…

TAGS