Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam đặt mục tiêu tiếp tục duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất trong năm 2020.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công. Ảnh: C.N
Giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: C.N

Ngày 31.12, UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Quyết định số 4353/QĐ-UBND. UBND tỉnh yêu cầu cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC.

Kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước; phấn đấu chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. 100% cơ quan nhà nước trong tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển, có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, cơ cấu đồng bộ, hợp lý.

Đồng thời, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết được cập nhật, theo dõi thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; phấn đấu có tối thiểu 60% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 40% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3; tối thiểu 30% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4; 100% hồ sơ giao dịch trên cổng dịch vụ công tỉnh được xác thực điện tử; 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng điện tử.

Trọng tâm CCHC năm 2020 của tỉnh là tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; phát triển chính quyền điện tử; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước...

TAGS