Tiếp tục nâng cao chất lượng CCHC

M.Đ (theo www.noivuqnam.gov.vn) |

UBND tỉnh đã có thông báo chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng CCHC và cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện CCHC theo quy định. Đồng thời lấy kết quả CCHC hàng năm làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải xem kết quả CCHC hàng năm là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và xem đây là tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm. Liên quan đến vấn đề cải cách chế độ công vụ, công chức, UBND tỉnh nhấn mạnh đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thực chất là một nội dung của CCHC, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai thực hiện đề án Thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, bảo đảm khách quan, công bằng, tuyển chọn được người có đức, có tài trong hoạt động công vụ…

M.Đ (theo www.noivuqnam.gov.vn)