Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 13.1.2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06 về quyết định biên chế công chức, viên chức năm 2021 của tỉnh. 

Theo đó, giao tổng biên chế công chức trong các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh 3.110 biên chế; tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập là 28.759 người. Giao 234 định mức cán bộ, nhân viên đối với các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB&XH và 88 định mức lao động đối với tổ chức hội, trong đó có 57 biên chế viên chức.

Tại nghị quyết nêu trên, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh, hoàn thành việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị định số 62 và 106 của Chính phủ. Trên cơ sở đó ban hành Bộ tiêu chí làm cơ sở giao biên chế công chức, viên chức, số người làm việc những năm tiếp theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định tại các Nghị định số 107, 108, 120 của Chính phủ và các quy định của Trung ương về sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan đơn vị, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung biên chế phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời xây dựng phương án sử dụng hiệu quả 39 biên chế công chức chưa phân bổ để bổ sung kịp thời nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có khối lượng công việc nhiều.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính; tổ chức rà soát, đánh giá mức độ tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được giao quyền tự chủ; nghiên cứu giải pháp, đề ra lộ trình hợp lý để giải quyết đội ngũ viên chức ngành giáo dục dôi dư; tập trung chỉ đạo hướng dẫn, giải quyết kịp thời vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển xếp lương đối với lao động hợp đồng Nghị định 68 của Chính phủ.

Đặc biệt, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiên quyết cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chỉ tiêu nhưng không có kế hoạch sử dụng, không đăng ký tuyển dụng để điều chỉnh bổ sung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khác có nhu cầu. UBND tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức (bằng nhiều hình thức) để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

TAGS