Tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 vừa được UBND tỉnh ban hành. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công. UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh năm 2018 thuộc nhóm 15 - 20 địa phương dẫn đầu cả nước.

Kế hoạch nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trên một số lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21.3.2016 của Chính phủ. Bên cạnh đó, kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các tổ chức, bộ phận cấu thành bên trong các sở, ban, ngành; đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt và bố trí công chức, viên chức theo đúng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ quan hành chính, vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Bên cạnh việc nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa kết nối đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã và hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính toàn tỉnh, phải kiện toàn, tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp phù hợp với thực tiễn, đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công Tam Kỳ, Điện Bàn và Hội An, tiến đến thực hiện đồng bộ tại các huyện vùng đồng bằng còn lại.

UBND tỉnh đặt mục tiêu trên 90% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; phấn đấu đạt từ 50% - 70% số thủ tục hành chính các sở, ban, ngành thực hiện quy trình 4 bước tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đâu tư tỉnh; trên 95% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp đạt trên 85%. Ngoài ra, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 là triển khai thực hiện đề án chính quyền điện tử; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lỷ và giải quyết công việc, thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, doanh nghiệp, vi phạm kỷ luật và đạo đức công vụ...

CHÂU NỮ