Tổ chức chấm điểm cải cách hành chính

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2824/QĐ-UBND quy định quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC).Theo quy chế, việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và những quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm mỗi nội dung công việc được phân công rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi và các cơ quan, đơn vị phối hợp.Đồng thời bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ CCHC; tuân thủ quy trình giải quyết công việc trong mối quan hệ phối hợp, bảo đảm đạt yêu cầu, tiến độ đề ra, không đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm.

 UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch CCHC hằng năm và theo từng giai đoạn cụ thể. Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chương trình, kế hoạch CCHC đã được UBND tỉnh ban hành, có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Các sở, ngành được giao chủ trì, theo dõi các tiêu chí thành phần của chỉ số CCHC cấp tỉnh thường xuyên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo ngành, lĩnh vực phụ trách. Quy chế cũng quy định cụ thể việc kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC; tổ chức thẩm định các đề án, dự án về CCHC; tổ chức chấm điểm CCHC tỉnh; chấm điểm CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan…

CHÂU NỮ