Tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

TD |

Sáng 9.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính từ đầu năm đến nay; triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Theo đánh giá của các cơ quan liên quan, hầu hết các sở, ngành, địa phương đã ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực cải cách hành chính. Kế hoạch rà soát, công bố các thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ đã được tiến hành đúng thời hạn, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy… Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều nhiệm vụ chưa được khởi động. Cụ thể, chưa minh bạch hóa toàn bộ quy định, cơ chế, chính sách, bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng của nhà đầu tư trong, ngoài nước, thiếu đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 & 4, hạn chế việc nâng cấp, mở rộng đưa vào sử dụng phần mềm một cửa từ cấp tỉnh, huyện, xã và ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn khá cao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các sở, ban, ngành bám sát kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra. Nhanh chóng hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập), tiếp tục đơn giản, chuẩn hóa, thống nhất về hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phân cấp, ủy quyền. Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Hành chính công, đánh giá, xác định kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh liên quan đến từng lĩnh vực sở, ngành, địa phương và tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Đưa vào vận hành hệ thống thông tin điện tử một cửa, kết nối liên thông tới cả ba cấp chính quyền để theo dõi, cập nhật, tăng cường, nâng cao hiệu quả kiểm tra cải cách hành chính ở các ngành, lĩnh vực liên quan nhiều đến doanh nghiệp, người dân, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hạn chế, thiếu sót để nâng cao hiệu quả thực hiện...

TD