Triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh và giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Kế hoạch đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: công bố, công khai TTHC, kiểm soát chất lượng TTHC và cập nhập TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia; thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; tham gia ý kiến đối với quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (phấn đấu 100% phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định); công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thông tin, báo cáo về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tổ chức tập huấn nghiệp vụ; hội nghị giao ban công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020 của Chính phủ và khai thác, sử dụng, vận hành cổng dịch vụ công tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, kế hoạch đặt nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích; nghiên cứu, đề xuất tham gia và triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Chính phủ.