Triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

LÂM NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

Cụ thể, rà soát, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có liên quan đến các quy định của Luật THTK, CLP, quy định của Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành, bãi bỏ các quy định không phù hợp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Đồng thời tổ chức kiện toàn bộ phận phân công theo dõi công tác THTK, CLP và có kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật THTK, CLP thông qua tổ chức các chương trình tập huấn, sinh hoạt chuyên đề hoặc phổ biến thông tin pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của ngành, địa phương.

LÂM NGUYÊN