Triển khai cấp bản sao điện tử

TÙNG CHI |

Hôm qua 4.6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3028/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện cấp bản sao điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8.4.2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Công văn nêu rõ, để triển khai thực hiện tốt việc cấp bản sao điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45, đó là “đối với các giấy tờ, tài liệu chưa được số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, tùy theo nhu cầu, tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo hai cách: cấp bản sao điện tử từ sổ gốc; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu...”,  UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn phòng tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch điện tử từ sổ hộ tịch, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch điện tử từ sổ hộ tịch, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Đồng thời rà soát, bố trí kinh phí, trang bị cơ sở vật chất (máy scan, chữ ký số...) cho phòng tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã để đảm bảo điều kiện thực hiện cấp bản sao điện tử theo quy định.