Triển khai Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

M.L |

(QNO) – UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Theo đó, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai xây dựng, ban hành và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và bảo đảm chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí; định kỳ thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định. Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Báo cáo kết quả triển khai chương trìn vào ngày 15.8.2018

M.L