Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013

Đông Phương |

Ngày 17.4,  UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện trên các lĩnh vực theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính và các văn bản có liên quan, làm rõ những kết quả làm được, những tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính cũng như xác minh, làm rõ những phản ánh của tổ chức, công dân hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; kiểm tra theo chuyên đề để phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Đông Phương