Triển khai phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa đưa vào sử dụng phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, bộ phận, cá nhân trực thuộc khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm trên vào nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo địa chỉ truy cập: http://kntc.quangnam.gov.vn theo tên đăng nhập, mật khẩu cá nhân được cấp.

Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trước ngày 31.12.2016.

BẢO NGUYÊN