Triển khai sử dụng phần mềm văn thư cấp xã

VĂN PHIN |

Sở Thông tin và truyền thông vừa có vản bản đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố triển khai sử dụng phần mềm Q-Office cấp xã đáp ứng yêu cầu tiêu chí 8.4.

Theo đó, cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị, thành phố triển khai thiết lập, cấu hình hệ thống quản lý văn bản hoàn chỉnh cho cấp xã, mở chức năng văn thư xử lý văn bản đi - đến cho UBND các xã trong bộ phần mềm Q-Office của huyện, tạo tài khoản cho cán bộ - công chức cấp xã; hướng dẫn và yêu cầu các xã cập nhật văn bản đi - đến và xử lý văn bản đúng quy trình. Ngoài ra, một số xã chưa có trang thông tin điện tử thì khẩn trương xây dựng trang thông tin điện tử và cập nhật thông tin theo đúng quy định tại Quyết định 1682/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

VĂN PHIN