Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12.3.2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tiếp nhận và trả lời ý kiến trên hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức do Văn phòng Chính phủ quản lý, đảm bảo thời gian theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công tỉnh (đơn vị chủ trì) để xây dựng bộ câu hỏi/trả lời, tối thiểu là 500 câu về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trong năm 2019.

Đối với việc thiết lập, vận hành Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông chủ trì xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trong quý IV năm 2019. Có thể sử dụng chung hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành các biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác theo yêu cầu.

Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử trên địa bàn tỉnh. Báo cáo hiện trạng về Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, vận hành để chỉ đạo xử lý, tháo gỡ.

M.L