Trực tiếp và gián tiếp kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy trình kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); quy định trách nhiệm và nội dung về kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC của các sở, ban ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các sở, ban ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. Việc kiểm tra được tiến hành theo hai cách thức: kiểm tra trực tiếp, là việc đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân được kiểm tra; kiểm tra gián tiếp, là việc đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo, văn bản, tài liệu của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Nguyên tắc kiểm tra phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của các cơ quan, báo, đài, người dân và doanh nghiệp vào quá trình kiểm tra. Tiến hành thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC và các quy định pháp luật khác có liên quan.

M.L