Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ chính thức hoạt động từ tháng 1.2019

TD |

Chiều 18.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp về việc sắp xếp tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam

Theo kế hoạch, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hiện tại sẽ được sắp xếp và đổi tên thành Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Nam. Sự sắp xếp này được thực hiện theo Nghị định 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm này sẽ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam trên cơ sở chuyển giao mảng hành chính công về Văn phòng UBND tỉnh, hợp nhất với phòng kiểm soát thủ tục hành chính; chuyển giao nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp về Sở KH&ĐT; nhiệm vụ xúc tiến thương mại về Sở Công Thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, trung tâm này là đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Các Sở KH&ĐT, Công Thương sẽ tiếp nhận các cán bộ thuyên chuyển từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư và bố trí phù hợp với công việc đã chuyển giao.

Trung tâm này sẽ chính thức vận hành kể từ tháng 1.2019.

TD