Trước 31.8.2016, hoàn thành rà soát, đánh giá 42 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh quyết định giao các đơn vị: Sở Công thương, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam, Sở Ngoại vụ chủ trì và phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan hoàn thành việc rà soát, đánh giá 42 thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực.

Trong kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu hoạt động về rà soát, đánh giá TTHC phải được các ngành và địa phương thực hiện thường xuyên, liên tục đồng bộ và có hiệu quả, bảo đảm TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp pháp, hợp lý với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

Việc rà roát, đánh già nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi  bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC không cần thiết, không còn phù hợp hay không đáp ứng nguyên tắc, yêu cầu theo quy định về TTHC. Đồng thời, đơn giản hóa và giảm thiểu tối đa chi phí thời gian, tài chính phát sinh cho xã hội do tuân thủ thực hiện TTHC; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải  quyết các TTHC nhằm tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và đời sống người dân; đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính nhà nước; phân cấp hoặc kiến nghị phân cấp thực hiện TTHC một cách khoa học, tránh quá tải cho các đầu mối giải quyết hành chính.

BẢO NGUYÊN