Truyền thông, người dân và doanh nghiệp giám sát cải cách hành chính

T.D |

UBND tỉnh vừa quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Mục đích chủ yếu của kế hoạch là tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Tạo điều kiện rộng rãi cho dân chúng, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC, tham gia các dịch vụ công trực tuyến, giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước. Các cơ quan truyền thông, báo chí là một trong những kênh chính thống giám sát, kiểm tra, phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những tích cực và hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, kịp thời xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, biểu dương điển hình thực hiện CCHC.

T.D